online service, on-line serviceonlain-teenus, sidusteenus Andmeside vahendeid kasutav teenus, ka sellist teenust pakkuv firma. Onlain-teenused pakuvad oma klientidele infrastruktuuri üksteisega suhtlemiseks kas e-posti teel või osaledes onlain-konverentsides (foorumites). Lisaks võib onlain-teenus siduda kasutajat praktiliselt lõpmata suure arvu kolmandate osapooltega, kes omakorda pakuvad mitmesugust informatsiooni. Registreeritud kasutajale võidakse saata jooksvaid börsiteateid, värskeid päevauudiseid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest, ühe sõnaga kõikvõimalikku infot elektroonilisel kujul. Üldjuhul tuleb kõige selle eest muidugi maksta.

Onlain-teenus erineb teatetahvlitest selle poolest, et viimased keskenduvad harilikult ühele kitsamale teemale ja neis osalemine on enamasti tasuta.

Internet ise on onlain-teenus, mis ei mahu selle sõna tavatähenduse alla. Ühelt poolt on see suurim onlain-teenus, kuid sellel pole omanikku ja selle kasutamine on kõigile tasuta