method (2)reegel, meetod Objektorienteeritud keeltes (Smalltalk jt) nimetatakse reegliks protseduuri või rutiini, mis on seotud ühe või mitme klassiga. Antud klassi objekt teab, kuidas tegutseda, näit. ennast printida või luua endast uus eksemplar, mitte et funktsioon (näit. printimine) teaks, kuidas erinevat liiki objektiga ümber käia.

Erinevad klassid võivad defineerida ühe ja sama nimega reegleid (s.t. reeglid võivad olla polümorfsed). Terminit "reegel" kasutatakse nii nimega operatsiooni, näit. "PRINT" kohta kui ka koodi kohta, mida antud klass pakub selle operatsiooni teostamiseks.

Smalltalk’i puhul defineeritakse reegel temale nime andmisega, dokumenteerimisega, ajutiste lokaalmuutujatega ja punkteraldusega avaldiste reaga