constantkonstant Programmeerimises nimetatakse konstandiks väärtust, mis kunagi ei muutu. Teist tüüpi väärtused, mida programmid kasutavad, on muutujad ehk sümbolid, mis võivad programmi töö käigus esindada erinevaid väärtusi.

Konstant võib olla:

  • arv, näit. 25 või 3,6
  • märk, näit. a või %
  • string, näit. "see on string"
Konstante kasutatakse ka tabelarvutusprogrammides, et panna lahtritesse muutumatuid väärtusi. Tabelarvutusprogrammi valem seevastu võib anda iga kord erineva väärtuse, kui tabelit avatakse või muudetakse