ASCII (American Standard Code for Information Interchange)Ameerika Informatsioonivahetuse Standardkood (häälda: askii) Standardne 7-bitine kooditabel inglise tähestiku ja teiste klaviatuuril esinevate sümbolite esitamiseks digitaalsel kujul. ASCII kooditabel loodi omal ajal sidepidamiseks teletaipide abil ja võeti arvutite juures kasutusele lihtsalt sellepärast, et teletaip juhtus parajasti olema sobivaim sisend-väljundseade. Seetõttu on mõningad juhtkoodid arvutikasutajale veidi imelikud, näit. BEL, mille saabumine pani operaatori tähelepanu äratamiseks helisema teletaibi kella. ASCII koodid on 7-bitised, kuid kuna telegraafiliinid olid ebakindlad, siis edastati neid 8-bitistena ja kaheksandat bitti kasutati veaparanduseks.

ASCII standardi esimene versioon avaldati 1967.a. ja selle viimane värskendus pärineb aastast 1986.

Kuna iga märgi kodeerimiseks kasutatakse 7 bitti, siis on ASCII tabelis kokku 128 märki. (27=128). Prinditavaid märke on 95, millele lisandub 33 mitteprinditavat juhtmärki.

 

  __0 __1 __2 __3 __4 __5 __6 __7 __8 __9 __A __B __C __D __E __F
0__
^@
^A
^B
^C
^D
^E
^F
^G
^H
^I
^J
^K
^L
^M
^N
^O
1__
^P
^Q
^R
^S
^T
^U
^V
^W
^X
^Y
^Z
^[
^\
^]
^^
^_
2__
 
!
"
#
$
%
&
(
)
*
+
,
-
.
/
3__
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
4__
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
5__
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
6__
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
7__
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
 

ASCII kooditabel heksadetsimaalesituses. Esimesed kaks rida vastavad juhtmärkidele

Tekstifaile , mis kasutavad ainult ASCII koode, nimetatakse ASCII failideks. Tekstitöötlusprogrammid toetavad harilikult ASCII koodi ning operatsioonisüsteem DOS põhineb täielikult ASCII koodidel.

Nende tähemärkide ja sümbolite kodeerimiseks, mida ASCII põhitabelis ei leidu, kasutatakse laiendatud ASCII tabeleid.

Vt. lähemalt ASCII kooditabelit http://www.asciitable.com/

Vt. ka EBCDIC, Unicode, UTF